genocid – značenje / Blekijev mahalski rječnik / pojmovnik

genocid 

zločin kojim se želi istrijebiti čitav narod /nacistički,arijevski , vatikanski ,ustaški i četnički svetonazor

1948.godine Generalna skupština UN-a jeusvojila poseban međudržavni sporazum u obliku Konvencije o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida :

Član II Konvencije sadrži jedinu službeno priznatu i do danas važeću definiciju zločina genocid:

„U ovoj konvenciji genocid znači bilo koje od slijedećih djela, počinjeno s namjerom da se potpuno ili djelimično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina:

-ubistvo članova skupine;

-nanošenje teške tjelesne ili duševne povrede članovima skupine;

-namjerno podvrgavanje skupine takvim uvjetima života koji bi trebali dovesti do njezina potpunog ili djelomičnog uništenja;

-nametanje takvih mjera kojima se želi spriječiti rađanje u okviru skupine;

-prisilno premještanje djece iz jedne skupine u drugu.“